Persondatapolitik

1. ORGANISATORISK TILHØRSFORHOLD OG FORDELING

På denne webside tilbydes to forskellige produkter:

Reservation af og online betaling til indkvarteringsvirksomheder markedsført af HOTELOPIA S.L.U. (herefter Hotelopia), med hjemsted i Palma de Mallorca (Spanien), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos 100, Torre A, 5na planta, C.P. 07007, grossist-/detail-rejsebureau med skattemæssige identifikationsnummer (C.I.F.) B57218356 og licens BAL-481 M/D, samt indskrevet i Handelsregistret i Palma de Mallorca i blad PM-44857, bind 2007, folio 148, samt

Online reservation af og direkte betaling til indkvarteringsvirksomheder udbudt af LIBERATE, S.L.U. med hjemsted i Palma de Mallorca (Spanien), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos 100, Torre A, 5na planta, C.P. 07007, med C.I.F. B07067465 (herefter Liberate).

Hotelopia og Liberate er del af Hotelbeds Group.

Denne webside tilhører Hotelopia, mens Liberate har en ikke-eksklusiv licens til anvendelse af websiden www.hotelopia.com (herefter websiden) til markedsføring af produktet Liberate – betaling direkte på hotellet.

Begge produkter, udbudt på www.hotelopia.com, vil udelukkende blive forhandlet til slutkunder (herefter De). Nævnte produkter er underlagt deres respektive Generelle Kontraktvilkår, som blev vist og accepteret på websiden, i overensstemmelse med priserne, tarifferne og afbestillingsvilkårene, der blev vist, da de foretog reservationen. Websiden vil informere Dem om processen for at udføre reservationen.

Udførelsen af kontraktprocessen for de to produkter udbudt på websiden vil være afhængig af godkendelsen af de respektive Generelle Vilkår, Juridiske Meddelelser samt Privatlivspolitik. Gennem adgangen til websiden, visningen, anvendelsen og kontraktindgåelsen af selvsamme, indvilliger De i at være underlagt de gældende Generelle Vilkår for begge produkter, samt websidens Juridiske Meddelelse og Privatlivspolitik. På samme vis indvilliger De i at overholde alle love og regler, der gør sig gældende for anvendelsen af denne webside, samt kontraktindgåede reservationer gennem selvsamme.

BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSIDEN

Brugen af websiden indebærer den komplette accept af de Generelle Vilkår, der gør sig gældende for kontraheringen, og Deres umiskendelige samtykkeerklæring om at være underlagt de forelagte vilkår i de kontraherede ydelser. Man skal være over 18 år og med fuld handleevne i overensstemmelse med den gældende lovgivning for at kunne reservere og kontrahere Hotelopia og Liberates udbudte produkter.

Derfor vil De:

 • Ikke bruge websiden til andet formål end kontrahering af indkvartering.
 • Ikke sende, overføre eller offentliggøre information gennem denne webside, der er eller kan være skadelig, uanstændig, bagvaskende eller på anden vis ulovlig for Hotelopia, Liberate eller tredjeparters rettigheder.
 • Ikke udføre en uautoriseret, falsk eller bedragerisk reservation.
 • Ikke bruge nogen software, rutine eller mekanisme der interferer eller har tendens til at interfere effektiviteten og funktionaliteten af denne webside, hverken elektronisk eller manuelt, herunder ubegrænset at hente eller sende korrupte data eller computervirus på nogen som helst måde.
 • Ikke forringe, ændre eller forstyrre udseendet, tilgængeligheden eller formatet af denne webside eller dens kildekode.
 • Ikke udføre handlinger, der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig overbelastning af websiden eller dens infrastruktur.

Hotelopia tilbyder websiden ”som set”. De (slutkunden) godkender og accepterer, at det er teknisk umuligt for Hotelopia at garantere mod afbrydelser, fejl, uautoriserede brugere samt hackere på websiden.

Hotelopia forbeholder sig rettigheden til at afbryde adgangen til websiden af tekniske årsager, vedligeholdelse, sikkerhed eller på grund af force majeure, og frasiger sig samtidig enhver pligt til at kompensere brugeren for en eventuel afbrydelse af adgangen.

Adgangen til websiden kontrolleres udelukkende af Hotelopia og vi forbeholder os rettigheden til, uden advarsel, at ændre, erstatte, afbryde eller slette enhver information eller tjeneste på websiden.

Det er ikke tilladt at bruge automatiserede processer til at udtrække data til kommercielt brug fra denne hjemmeside. (Denne handling er også kendt som "screen Scraping"). Undtagelser: I tilfælde hvor man har underskrevet en aftale med tredje part, der tillader adgang til hotellernes priser, med den eneste hensigt at sammenligne priser.

Uden at skade nogen som helst anden rettighed for Hotelopia, forbeholder denne sig rettigheden til at nægte adgang til denne webside og/eller annullere hvilken som helst reservation, hvis Hotelopia (efter eget skøn) vurderer, at De ikke overholder de Generelle Vilkår, som regulerer det kommercielle forhold eller erklæringen om privatliv.

Tilbage til top

2. FORTROLIGHED OG BESKYTTELSE AF PERSONDATA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Ved “fortrolige oplysninger” forstås alle de oplysninger eller data, De har leveret, som Hotelopia og/eller Liberate har adgang til ved reservationene og kontraheringen af deres ydelser.

Således forstås der ved fortrolige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, alle personlige oplysninger på ubegrænset vis: telefon- og faxnumre, email-adresser, bopælsadresser, underskrifter, kopier af pas og nationale identitetbeviser, oplysninger om kredit-/debitkort, personlige eller fødevaremæssige præferencer, religiøse særkender eller andre oplysninger, der tilhører eller er relevante for kontraktindgåelsen eller betalingen af reservationen fra Dem eller gruppen i hvis navn De indgår kontrakt.

Under ingen omstændigheder vil følgende oplysninger være af fortrolig karakter:

 • Hvilket som helst emne, der optræder i en offentlig bibliografi, eller som overgår til at være offentlig ejendom, med mindre det er blevet offentlig ejendom på grund af manglende overholdelse af en af parterne.
 • Hvilken som helst information eller viden (Know-How) der er opnået gennem tredjeparter.
 • Offentliggørelse krævet af lovgivningen.
 • Offentliggørelse af hvilke som helst oplysninger mod anmodning fra dommere eller domstole.
 • Oplysninger angående økonomiske data eller af anden karakter, der skal leveres til den statslige, lokale eller regionale administration, på grund af lovkrav, arbejdskrav eller administrativ kontrahering.

De, og i kraft af godkendelsen af de Generelle Vilkår, samt baseret på direktiv 200/31/EU om IT- og elektroniske handelstjenester, giver godkendelse og autoriserer Hotelopia og/eller Liberate til at anmode de kontrakindgåede indkvarteringsvirksomheder om alle personlige oplysninger relateret til Dem og til gruppen i hvis navn, der er indgået kontrakt. Disse oplysninger vil blive behandlet under streng overholdelse af EU-direktiverne 95/46, 2002/58, og/eller anden lovgivning, som udvikler, tilføjer eller står i stedet for Persondataloven, og vil blive anvendt til at lette og tilllade kontraktindgåelse og betaling af de konkrete tjenester i anmodningen.

ADGANG TIL OG BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Skulle det, for at kunne levere Deres anmodede ydelser, blive nødvendigt for Hotelopia og/eller Liberate at anvende filer, som indeholder personlige oplysninger, vil dette udelukkende ske i henhold til Persondataloven.

Deres accept af nærværende vilkår indebærer Deres udtrykkelige samtykke til optagelsen af Deres persondata i de eksisterende persondatafiler tilhørende Hotelopia og/eller Liberate, samt til håndteringen af selvsamme, udelukkende med henblik på forvaltning, administration, mægling og kontrahering af Hotelopias og/eller Liberates tilbudte, og af Dem kontraherede, tjenester.

Hvilke som helst persondata, som De gennem brugen af dette system, kunne afsløre for Hotelopia og/eller Liberate, vil blive anset for at være opnået, håndteret og overført gennem streng overholdelse og opfyldelse af Persondataloven; på basis af dette vil De blive informeret om, samt giver Deres udtrykkelige og umiskendelige samtykke til, optagelsen af Deres persondata i de eksisterende persondatafiler tilhørende Hotelopia og til håndteringen af selvsamme med henblik på ydelse, administration, formidling og kontrahering af Hotelopias tilbudte tjenester, behandlingen af reservationer og opkrævningen af produkter og tjenester gennem Hotelopia og/eller Liberate, call centre, mobilkommunikationssystemer baseret på teknologier som GSM, GPRS eller UMTS; forvaltning af hændelser, udførelsen af statistikker, og i særdeleshed til fremsendelsen af et spørgeskema angående kvalitet, hvis udfyldelse er af helt frivillig karakter, der gør det muligt at revidere niveauet af den tilbudte ydelse, tilbudt af den hotelvirksomhed, hvor de har opholdt Dem. Formålet med dette er til hver en tid at opretholde et højt kvalitetsniveau for de hoteller vi tilbyder vores kunder, hvilket sker gennem en viden om den service, De modtog af hotellet under Deres ophold. Hotelopia og/eller Liberate reserverer rettigheden til ikke at vise kommentarer, der ikke er relateret til den udbudte service af hotellet.

Den ansvarlige for disse persondatafiler er: Hotelopia, S.L.U., med hjemsted i Palma, Mallorca (Spanien), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos 100, Torre A, 5na planta, C.P. 07007.

De kan udøve Deres rettigheder til at få adgang til dataene, korrigere dem, annullere dem eller modsætte sig dem på adressen for Hotelopia ved hjælp af hvilke som helst kommunikationskanaler tilhørende Hotelopia, det være sig enten ved personlig henvendelse på kontorerne på den førnævnte adresse, gennem skriftlig kommunikation eller gennem den email-adresse, der forefindes under sektionen ”kontakt os” på websiden. I tilfælde af, at den nævnte email-adresse skulle være utilgængelig for brugeren, bør denne sende sin korrespondance gennem post til: Hotelopia S.L.U., Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007 Palma de Mallorca (Spanien). Denne kommunikation bør være anbefalet og indikere den anmodede handling samt indeholde en fotokopi af Deres personbevis.

For at kunne overholde reglerne i Persondataloven forpligter Hotelopia og/eller Liberate sig til at bevare den faglige hemmelighed i henhold til disse data, selv når forholdet måtte være ophørt, samt at sikre sig, at personalet der udvikler disse tjenester er underlagt denne forpligtelse.

Hotelopia og/eller Liberate erklærer og garanterer, at virksomheden har implementeret sikkerhedsmekanismer af teknisk og organisatorisk karakter, der garanterer sikkerheden af persondata og dermed forhindrer, at de modificeres, mistes, behandles og/eller udsættes for uautoriseret adgang, i henhold til den teknologiske tilstand, de opbevarede datas karakter og de risici, de er udsat for.

I tilfælde af at få adgang til persondata, Hotelopia og/eller Liberate forpligter sig til følgende:

 • Opbevare dem, gennem de lovligt påkrævede sikkerhedsmekanismer, af teknisk og organisatorisk karakter, som giver garanti for sikkerheden af selvsamme og på den måde forhindre, at de modificeres, mistes, overføres eller udsættes for uautoriseret adgang, i overensstemmelse med den aktuelt tilgængelige teknologiske tilstand, dataenes karakter og de mulige risici, de er udsat for.
 • Udelukkende at bruge eller anvende dataene til de aftalte tjenester.
 • Ikke at videregive dem, ej heller med henblik på deres bevaring, til andre personer. Ikke at kopiere eller reproducere hele eller dele af oplysningerne, der er opstået i forbindelse med eller relateret til selvsamme.
 • Sikre sig, at dataene udelukkende håndteres af de medarbejdere, hvis indgriben er nødvendig for tjenesten. Oplysningerne kan muligvis blive videregivet til tredjeparter, som i så fald har tavshedspligt i overensstemmelse med det etablerede i dette dokument.
 • Når de persondata, De har leveret til Hotelopia og/eller Liberate, ikke længere er nødvendige eller relevante til det formål, de blev registreret eller indhentet til, vil man sikre sig, at oplysningerne bliver annulleret, destrueret og/eller tilbagesendt, og det samme gør sig gældende for de understøttende elementer eller dokumenter indeholdende persondata, uden bevaring af kopier.

Hotelopia og/eller Liberate deler kun oplysninger om kunderne med partnere der er indgået kontrakt med, med det formål, at gennemføre kundens reservation, af administrative årsager og ved ulovlig brug af kreditkort.Alle data indhentet gennem websiden vil bliver overført til de for kontraktindgåelsen nødvendige virksomheder, i overensstemmelse med det etablerede i Persondataloven.

Ligeledes og med henblik på det forelagte i artikel 34.e) i den konstitutionelle lov 15/1999 fra 13. december om beskyttelse af persondata, giver De tilladelse til at Hotelopia og/eller Liberate kan overføre Deres data til modtageren under de førnævnte vilkår og betingelser, til et hvilket som helst land i verden, inklusiv de lande som ikke tilbyder et niveau af beskyttelse som svarer til det etablerede i den konstitutionelle lov om beskyttelse af persondata.

Deres tilladelse til håndteringen og overdragelsen af Deres persondata kan til alle tider tilbagekaldes. Ønskes dette, er det nødvendigt med en skriftlig kommunikation til ansvarshavende af persondatafilerne på førnævnte vis. Slutligt informeres De om, at Deres personlige oplysninger behandles på fortrolig vis, samt lagres på servere som opfylder kravene om persondatabeskyttelse ifølge spansk lovgivning.

Hotelopia og/eller Liberate er i besiddelse af en af de sikreste teknologier til lagring og beskyttelse af kreditkortdata. Ligeledes opfyldes alle internationale regler på området. Alle afdelinger af Hotelopia og/eller Liberate, hvor vi anmoder om følsomme oplysninger, anvender kommunikationsprotokollen SSL. Hermed menes, at al information overført via internettet fra Deres computer til vores server krypteres, hvilket gør informationen ubrydelig for uvedkommende.

Denne teknologi sikrer og garanterer, at Deres oplysninger på ingen måde kan opfanges, manipuleres eller erstattes. Dette betyder, at det i dag er ligeså sikkert at handle via internettet som at købe direkte på et rejsebureau.

Hotelopia og/eller Liberate kan lejlighedsvis anvende Deres personlige oplysninger til at informere Dem om ændringer på websiden og tilbyde Dem nye produkter og tjenester udbudt af Hotelopia, Liberate og enhver anden virksomhed i gruppen Hotelbeds Group. Vi informerer altid om hvilke personlige oplysninger vi behøver, samt til hvilket formål de skal anvendes. Vi indhenter aldrig bevidst personlige oplysninger fra mindreårige.

Hotelopia og/eller Liberate anvender Deres personlige oplysninger, på baggrund af Deres udtrykkelige samtykke, og opfodrer Dem til at udtrykke Deres mening om indkvarteringsstedet efter Deres ophold på samme.

I tilfælde af telefonopkald, fra Dem til os eller fra os til Dem, i forbindelse med Deres reservation, kan disse optages i uddannelses- og overvågningsøjemed. I tilfælde af stridsspørgsmål i forbindelse med en reservation forbeholder Hotelopia og/eller Liberate sig retten til at gennemlytte indholdet af telefonsamtalen.

For brugere der opholder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er det muligt at kontrollen for persondatabeskyttelse ikke er så nøje, som de påkrævede lovmæssige krav i Persondataloven. Hotelopia vil under ingen omstændigheder videregive oplysninger til personer, som ikke er direkte ansvarlige for forberedelsen af rejsen.

Tilbage til top

3. EJENDOMSRETTIGHEDER OG ANDRE RETTIGHEDER

EJENDOM

De anerkender og indvilliger i, at elementerne og rettigheder for intellektuel ejendom (inklusiv, men ikke begrænset til, enhver type copyright, patent, produkt- eller servicemærke, information om indkvarteringsvirksomheder, fotografier, billeder, kort og andet materiale) relateret til websiden (inklusiv, men ikke begrænset til, Generelle Vilkår, regler, retningslinier og procedurer, samt fortrolige oplysninger), og som De modtager eller har adgang til, udelukkende er ejendom tilhørende Hotelopia, Liberate eller deres leverandører.

De anerkender og indvilliger i, at De, bortset fra det heri regulerede, ikke erhverver nogen rettighed eller interesse i de oplysninger eller data De måtte få adgang til, og at Hotelopia og/eller Liberate fortsat vil være eneejer af disse oplysninger og data, herunder, men ikke begrænset til, alle patenter, copyrights, kommercielle mærker, virksomhedshemmeligheder, kommercielle navne, kontrakter, industrielle designs og andre ejendomsrettigheder, der kan tilhøre virksomheden, i hvilken som helst del af verden.

Alle mærker, copyrights, rettigheder over databaser og andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder over materialerne på denne webside (samt dens organisation og udseende) og dens kildekoder tilhører Hotelopia, Liberate eller deres leverandører. Hverken De eller nogen anden repræsentant må kopiere, modificere, rette, publicere, offentliggøre, distribuere, sælge eller overføre, helt eller delvist, materialerne på denne webside eller dens kildekode, uden skriftlig tilladelse fra Hotelopia og/eller Liberate.

INDHOLD

Bortset fra det regulerede i de Generelle Vilkår, må De ikke kopiere, reproducere, modificere, overføre, sælge, udleje, kommercialisere eller afsløre indhold (og/eller nogen af dets elementer), der er udbudt og udstillet på websiden, til tredjeparter.

Hotelopia og/eller Liberate forbeholder sig rettigheden til, til enhver tid, at modificere indholdet samt brugerbetingelserne på websiden. Modifikationerne er gyldige fra det øjeblik de publiceres på websiden. Adgangen til og den fortsatte brug af websiden indebærer brugerens accept af de modificerede indhold og brugerbetingelser.

En hvilken som helst oplysning publiceret på websiden i forbindelse med de udbudte hoteller, inkluderer, men er ikke begrænset til, detaljer om hotellet, rådighed af og pris på værelser, installationer, anerkendelser opnået af hotellet og oplysninger om enhver anden tjeneste udbudt på websiden, publiceres af indkvarteringsvirksomhederne selv, som er uafhængige virksomheder, der ikke agerer som repræsentanter, ansatte eller filialer af Hotelopia eller Liberate. Disse oplysninger udgør ikke råd eller anbefalinger på vegne af Hotelopia og/eller Liberate, og Hotelopia og/eller Liberate er ikke ansvarlige for unøjagtigheder eller fejl i indholdet om inkvarteringsvirksomhederne eller noget aspekt i forbindelse hermed. Disse uafhængige virksomheder tilbyder deres tjenester i overensstemmelse med deres egne vilkår, som samtidig kan udelukke eller begrænse deres ansvar overfor Dem. Hverken Hotelopia, Liberate eller filialer heraf kan drages til ansvar for handlinger, mangel på handlinger, misligholdelse eller forsømmelse på vegne af sådanne uafhængige virksomheder, ej heller for nogen skader eller udgifter forårsaget af disse. Hverken Hotelopia, Liberate eller filialer heraf tilbyder nogen form for garanti for tilbagebetaling i tilfælde af overbooking, force majeure eller enhver anden årsag udenfor vores kontrol.

Da Hotelopia og/eller Liberate udelukkende fungerer som bookingagenter frasiger vi os ethvert ansvar for enhver form for dokumentationsfejl, medmindre en sådan fejl er begået af Hotelopia og/eller Liberate. Hotelopia og/eller Liberate tilbyder udelukkende websiden, hvorpå indkvarteringsvirksomhederne kan udbyde deres produkter og hvorigennem De kan kontakte, og, hvis ønsket, kontrahere en ydelse tilbudt af indkvarteringsvirksomhederne.

De anerkender og accepterer, at den blotte afsløring eller adgang til de tilgængelige oplysninger eller data på denne webside ikke indeholder et tilbud på Hotelopias og/eller Liberates vegne til salg eller anden overførsel af sådanne elementer.

Tilbage til top

4. NEWSLETTER

Hotelopia og/eller Liberate tilmelder ikke automatisk brugere til vores newsletter. De tilbydes muligheden for at tilmelde Dem, og gør De det, modtager De pr. email information om nyheder og hoteltilbud. Hvis De ønsker at afmelde Dem vores newsletter kan dette gøres i sektionen ”Newsletter” på websiden.

Tilbage til top

5. LINKS TIL ANDRE WEBSIDER

Der kan eksistere links, udelukkende af informativ karakter, til websider tilhørende tredjeparter på Hotelopias egen webside. Sådanne websider tilhørende tredjeparter er uafhængige af Hotelopia og/eller Liberate og vi kan ikke holdes ansvarlige for hverken websiderne eller deres indhold.

Hotelopia og/eller Liberate linker til disse uafhængige websider for at øge brugervenligheden, men de hverken svarer for eller kontrollerer materialet på disse. Hotelopia og/eller Liberate tilbyder ingen som helst garanti eller ansvar i forbindelse med adgangen til (eller fejl i adgangen til) nogen af disse websider eller materialet/informationen som De måtte finde ved at forlade vores webside gennem links, hypertekst eller på hvilken som helst anden måde. Det samme gør sig gældende i forbindelse med ydelser eller produkter, som De måtte reservere, beskrevet på disse uafhængige websider.

Under ingen omstændigheder vil Hotelopia og/eller Liberate være ansvarlig for tab eller skader, der er opstået, direkte eller indirekte, som følge af adgang eller manglende adgang til websiden, af brugen af selvsamme eller af den heri indeholdte information, herunder indtægtstab og lignende.

I forbindelse med download af materialer og indhold fra internettet i almindelighed, og fra websiden i særdeleshed, anbefaler vi at køre et antivirusprogram.

Tilbage til top

6. INFORMATION VIST PÅ WEBSIDEN

Informationen om indkvartering og ydelser udbudt på websiden svarer så vidt muligt til virkeligheden, idet den leveres af vores leverandører. Hotelopia og/eller Liberate er ikke anvarlige for manglende overensstemmelse mellem den oplyste information og den faktiske tjeneste, der udbydes af leverandøren.

Tilbage til top